Celkem 27 dětí z oddílu Mladých ochránců přírody z Dolního Bousova pokosilo a shrabalo dne 26.10.2018 ochránci přírody sledovanou louku u Vlčího Pole. O lokalitu pečují již 3 roky z důvodu výskytu kriticky ohrožené rostliny hořečku nahořklého. Několik málo rostlin, které jsme v tomto místě objevili před 3 roky, se díky péči dětí v krátké době rozrostlo na počet 660 jedinců.

Lokalit, kde se hořečky vyskytují je v České republice velmi málo a stále jich ubývá. Rostlina je zařazena v Červené knize a je vedena jako kriticky ohrožená. Ministerstvo životního prostředí dokonce v loňském roce vyhlásilo program na jeho záchranu. Ve Vlčím Poli se hořečkům daří, je to především zásluhou našich nejmladších ochránců přírody.

Tímto jim děkujeme a věříme, že příkladný vztah k přírodě a její ochraně je neopustí. 

Fotografie

Dětenické louky- 14.8.2018xxxxDne 18.5. 2018 proběhla další dobrovolnická akce. Tentokrát se zaměstnanci ŠKO - ENERGO s.r.o., kteří se pustili do managementu evropsky významné lokality Dětenické louky. Jedná se o slatinnou louku, která byla ponechána svému osudu a během let zarostla nálety. Vzácné a chráněné druhy rostlin z ní postupně vymizely a zbyla jenom torza původní pestré populace. Před několika lety jsme provedli první velký asanační zásah, odstranili velkou část náletů a pokosili zarůstající louku. Od té doby zde provádíme management pravidelně. Odstraňujeme náletové dřeviny, sekáme louky a monitorujeme stav populace chráněných druhů rostlin. Během čtyř let se počet těchto rostlin ztrojnásobil a vrátily se sem druhy, které byly již považovány za vyhynulé. V péči o tuto lokalitu nám v letošním roce významně pomohli zaměstnanci ŠKO-ENERGO.

koniklec_lucni_PaterovV neděli dne 14.října 2018 jsme posekali na jaře nově objevenou lokalitu konikleců lučních – rostlin, kterých z naší přírody rapidně ubylo. Lokality, kde na Mladoboleslavsku rostou, se dají počítat na prstech jedné ruky. Nález této lokality nás doslova nadchnul. Většinou máme bohužel opačnou zkušenost. Aby se koniklecům dobře dařilo, pustili jsme se společně s dětmi z Mladých ochránců přírody do managementu. Pokosili jsme celou stráň, odstranili náletové dřeviny – především akáty, které by postupně celou lokalitu zničily. Doufáme, že se koniklecům, silně ohroženým rostlinám, bude i díky naší péči na stráni za Saharou dařit. Fotografie

vemeník zelenavý1

 

V pondělí 8.10. jsme společně s dobrovolníky z firmy TÜV SÜD Czech s.r.o. v Bezděčíně posekali nejcennější svahy tzv. bílých strání pod Chlumem chráněné jako přírodní památka. Lokalita dlouhodobě zarůstá křovinami a vzácných kytek ubývá. Dobrovolníci nám pomohli vrátit lokalitu znovu do podoby, jak před lety vypadala. Během dobrovolnického dne se šachovnicově posekala celá stráň, odstranili se náletové dřeviny.

Moc děkujeme zaměstnancům z firmy TÜV SÜD Czech s.r.o., kteří nám přišli pomoc a udělali něco pozitivního pro zdejší silně ohrožené druhy rostlin.

Fotografie

 

 

Patří mezi evropsky významné lokality. Je to biotopová lokalita zaregistrovaná pod číslem CZ0216162. O louku se staráme od roku 2010. Každým rokem zde provádíme pravidelný management a monitoring silně ohrožených konikleců lučních. Louka má jižní až jihovýchodní expozici a díky pravidelné péči zde roste celá řada vzácných druhů rostlin jako např. hvězdnice zlatovlásek, modřenec chocholatý, silenka ušnice, rozrazil klasnatý, kakost krvavý, vousatka prsnatá. V roce 2013 se zde poprvé objevil silně ohrožený druh hadí mord nachový, který naleznete odsud nejblíž v Českém středohoří. Od prvního managementu se počty konikleců lučních více než ztrojnásobily.

Patron louky: rodina Vlčkova

Patří mezi přírodovědně významné lokality navržené na vyhlášení přírodní památky. Je to biotopová lokalita zaregistrovaná pod číslem CZ0216502. Je to nevelké území, které je tvořeno mozaikou různých typů podmáčených lesních luk. Díky dlouhodobé absenci kosení louky z jedné třetiny zarostly nálety a ruderálními druhy. V březnu 2016 jsme provedli razantní zásah a část náletů z louky odstranili, zarovnali celý povrch a zelenou hmotu z louky odstranili. V razantním zásahu je třeba pokračovat, aby se louky vrátily do původního stavu. Z chráněných druhů rostlin zde roste kosatec sibiřský, hořec hořepník, zvonečník hlavatý, kruštík bahenní, rozrazil dlouholistý, ostřice Hartmanova, jarva žilnatá, úpolín nejvyšší.

Patron louky: Mgr. Štěpánka Radikovská

Gentianella_amarella_(7)V únoru 2016 jsme na louce u Vlčího Pole objevili stvoly kriticky ohroženého hořečku nahořklého, který z naší krajiny úplně vymizel. Původně se v ČR vyskytoval na 400 lokalitách, dnes přežívá jen 41 místech. Na některých z nich se počty jedinců dají spočítat na prstech jedné ruky.

Patří mezi biotopové lokality a je zaregistrována pod číslem CZ0216378. Jedná se o druhově bohaté vápnité slatiniště s výskytem vzácných druhů rostlin, která se zachovala díky blízkému vojenskému prostoru. První management proběhl, po konzultaci s botaniky AOPK, v srpnu 2015.

Na základě historických údajů jsme v roce 2015 provedli na lokalitě monitoring a zjistili jsme, že v jednom místě podél drobné vodoteče jako na jednom z mála míst na Mladoboleslavsku vykvétá silně ohrožený kosatec sibiřský. Původně kvetl kolem celé vodoteče i na mokřadní louce u remízku zvaného V Končinách. Díky intenzivnímu hnojení a melioracím se počty těchto chráněných druhů rostlin snížily na minimum.

Díky nálezu konikleců lučních jsme se po dohodě s majitelem pozemku pustili do managementu již jen torza louky. Zbytek stráně zarostl náletovými dřevinami a třtinou. Od roku 2013 louku pravidelně kosíme, odstraňujeme nálety i veškerou zelenou hmotu.