okrotice červenáÚzemí, které bývalo léta využívané vojáky jako střelnice, v těchto dnech znovu odhalilo poklady, jenž skrývá. Tentokrát to však nejsou nálezy zlatých předmětů, jak tomu bylo v minulosti, ale nález živý – silně  ohrožené orchideje okrotice červené. Okrotice červená je jedním ze tří druhů rodu Cephalanthera rostoucích u nás. Bez nadsázky můžeme říci, že je nejkrásnějším zástupcem tohoto rodu. Její růžovo-červeně zbarvené bizarní květy upoutají každého, který se s ní v přírodě setká.

 Tento rozlehlý komplex přírodě blízkých lesních i nelesních ekosystémů na plošině a svazích Chlumeckého hřbetu byl v roce 2000 vyhlášen přírodním parkem. Pro svoji přírodovědnou hodnotu se stal součástí regionálního a lokálního územního systému ekologické stability a byl zařazen mezi evropsky významné lokality. O významnosti přírodního parku svědčí i vyhlášení osmi významných krajinných prvků, které se v něm nacházejí.

 

Přírodovědci se dlouhodobě snažili ochranu tohoto území ještě zvýšit. Povedlo se jim to až v roce 2016, kdy se tři samostatné částí pojmenované jako Cvičiště, Stráně pod Hrádkem a Louka u hájovny vyhlásily přírodní památkou.

V roce 2014 jsme na Chlumu vybudovali 7 km naučnou stezku, která provází návštěvníky nejzajímavějšími částmi Chlumu a seznamuje je jak s bohatou historií sahající do 7. až 8. století n.l., tak s přírodním bohatstvím.

Nález silně ohrožené okrotice červené jen podtrhuje přírodovědnou hodnotu území. Na našem území se vyskytuje roztroušeně, místy vzácně, někde zcela chybí. Ohrožení spočívá nejenom v omezeném počtu současných nalezišť, změnou stanovišť, ale také v bezohlednosti některých milovníků přírody, kteří nápadné a dekorativní rostliny trhají, nebo se pokoušejí o přenášení rostlin do zahrádek. Pro okrotici červenou je každý pokus o přesazení rozsudkem smrti, protože je zcela závislá na mykorhize a po přesazení hyne.

Pokochejte se její krásou, ale prosím, netrhejte ji, ani se ji nepokoušejte přesadit – uhynula by.

Autor: Milada Vrbová