Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaného záměru by nepochybně došlo k nepříznivému ovlivnění této evropsky významné lokality. Této skutečnosti si je vědom též Krajský úřad Středočeského kraje, který má ve své správě péči o EVL Chlum – Nepřevázka , a proto ve svém Stanovisku k záměru „Výstavba sítě stezek Singltrek Chlum u Mladé Boleslavi“ ze dne 25.9.2015 Sp.zn. SZ-127579/2015/KUSK (dále jen „stanovisko“) nevyloučil významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými projekty, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Dále je třeba mít na zřeteli i skutečnost, že by stezka široká 0,8 m s hloubkou 0,5 m byla budována z nepůvodního materiálu, a tím by bylo negativně ovlivněno i půdní prostředí řady vzácných druhů rostlin, které by díky splachům z půdy z postižených lokalit vymizely. Záměrem by došlo i k negativnímu ohrožení či přímo k likvidaci ohroženého roháče obecného a nosorožíka kapucínka – brouků, kteří se zde vyskytují, a k likvidaci dalších zvláště chráněných a ohrožených druhů
živočichů. Záměr vybudování singletracku je neslučitelný s veřejným zájmem ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, kterým je zachování přírodních hodnot daného území se zde se vyskytujícími rostlinami a živočichy, z nichž část je v kategorii zvláště chráněných druhů. Naproti tomu budování singltracku je zájmem úzké skupiny lidí a nelze jej stavět naroveň či jej nadřazovat tomuto veřejnému zájmu.

Naše organizace vzhledem k výskytu výše uvedených vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů na tomto území požaduje ROČNÍ biologické hodnocení. Pouze zhodnocením podzimního a jarního aspektu není možné objektivně posoudit všechny tyto zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Roční biologické hodnocení by mělo být provedeno i s ohledem na skutečnost, že část záměru zasahuje do EVL Chlum – Nepřevázka a krajský úřad Středočeského kraje ve svém stanovisku nevyloučil významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými projekty, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. V případě realizace projektu požadujeme u všech zjištěných ohrožených druhů jednotlivě, udělení výjimky Krajským úřadem Středočeského kraje.

  • Jsme proti budování cest z nepůvodních materiálů. Máme důvodné obavy, jelikož se záměru ujala firma REALSTAV, že by stezky byly budovány z popílku firmy ŠKO-ENERGO, jehož likvidací se firma REALSTAV zabývá.
  • Díky nestabilnímu podloží tvořenému slíny, by se stezka trhala a rozšiřovala, jak je to vidět u již vybudovaných stezek na Chlumu.
  • Jak by bylo zajištěno, aby se stezky nerozšiřovaly a kdo by stezky udržoval?
  • Navrhovaná trasa singletracku kříží naučnou stezku vybudovanou naší organizací v roce 2014. Jak by byla zajištěna bezpečnost chodců, aby je žádný z cyklistů neohrozil?
  • Jakým technickým způsobem by byla stezka budována? Kam by byla umístěna vybagrovaná hmota?
  • Jsme proti kácení vzrostlých stromů z důvodu budování singletracku.
  • Požadujeme vypracovat EIA , kde se jasně stanoví zda má připravovaný záměr pozitivní nebo negativní dopad na životní prostředí a veřejné zdraví. Důvodem pro zpracováni EIA je též skutečnost, že záměr částečně zasahuje do EVL Chlum – Nepřevázka a není vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality, jak je uvedeno již výše. Vzhledem k rozsahu záměru a nestabilnímu podloží tvořenému slíny existuje taktéž reálné nebezpečí, že dojde k destabilizaci podloží ve větším rozsahu. Před započetím záměru je proto třeba objektivně posoudit s ohledem na výše uvedené, zda je v daném území vůbec možné bez velkých negativních dopadů na jeho přírodní hodnoty, záměr realizovat.

V příloze se můžete podívat na mapku, kudy má single track vést.

Attachments:
Download this file (Singeltrek situace.pdf)Mapka single tracku[ ]975 kB