Dne 13.9.2019 vydal Krajský úřad Středočeského kraje „Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení“, ve kterém SOUHLASÍ se záměrem výstavby 4 logistických hal v celkové rozloze 23,7081 ha (z toho 10,6851 ha je půda I. třídy a 13,0230 ha III. tř.).

  

Podle § 3 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb. lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr výstavby D+D II. etapa však není veřejným záměrem. Naopak veřejnost bude záměrem silně negativně ovlivněna.

V době klimatických změn, kdy stát vynakládá značné finanční prostředky na udržení vody v krajině, je tento záměr ve velkém rozporu se záměry Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.

Výstavba 4 rozsáhlých logistických hal jen zvýší odtok vody z krajiny.

Napojení areálu na silnici III/2769 (v Kosmonosech dále jako Stakorská) způsobí nenávratné zhoršení životních podmínek obyvatel této ulice. Ve Stakorské ulici, která není dimenzovaná na vyšší provoz, dojde k významnému navýšení dopravy (tedy i liniovému znečištění ovzduší).

Odvolali jsme se proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje a žádáme Ministerstvo životního prostředí, aby pečlivě zvážilo naše argumenty. Dle našeho přesvědčení je řada navrhovaných kompenzačních opatřeni nedostatečná. Žádáme Krajský úřad, aby při tak velkém zásahu do krajiny posuzoval záměr z hlediska vlivu na životní prostředí tzv. „velkou EIA“